Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 

       

 

Konkurs plastyczny

     „Moje Olecko”  


Przedszkolaków oraz uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Moje Olecko" organizowanym przez naszą szkołę pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka
Wacława Olszewskiego

 REGULAMIN KONKURSU

 § 1. Organizator

Organizatorem Konkursu Plastycznego „MOJE OLECKO” dalej zwanego „Konkursem” jest: Zespół Szkół STO w Olecku.  Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na piękno oraz promowanie Olecka z okazji jego 450-lecia.

§ 3. Temat Konkursu

 Tematyka prac musi nawiązywać do Olecka.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac

 1.      Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2.      Organizator wyznacza cztery kategorie uczestników Konkursu:

·        I kategoria  - przedszkola

·        II kategoria - uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych

·        III kategoria - uczniowie klas od trzeciej do szóstej szkół podstawowych

·        IV kategoria – uczniowie gimnazjum

3.      W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

·        wykonane dowolną techniką plastyczną: rysunki (kredki, ołówki, pastele, węgiel), prace malarskie (akwarele, farby plakatowe), mozaiki, kolaże, z wykorzystaniem różnych surowców/materiałów (elementy fotografii, tkanin, papieru, itp.). Prace wykonane przy użyciu nietypowych materiałów winny mieć sztywną podkładkę.

·        Podłoże: papier, karton, brystol.

·        Format prac: maksymalny A3.

4.      Praca nie może być bezpośrednio podpisana. W celu zachowania bezstronności oceny do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie kartę informacyjną z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia wraz z podaniem nazwy szkoły i numerem telefonu opiekuna lub nauczyciela. Na kopercie piszemy jedynie kategorię wiekową.

5.      Każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac w każdej kategorii. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

6.      Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7.      Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

8.      Prace należy nadsyłać lub składać osobiście Organizatorowi do dnia 14 maja 2010 roku.

 
§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu

 1.      Szkoła wybiera najlepiej ocenione prace i rekomenduje Organizatorowi maksymalnie dziesięć prac.

2.      Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród obydwu kategorii uczestników nie później niż do 31 maja 2010 roku. Oceny prac dokona Komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół STO w Olecku. Nadesłane prace będą oceniane pod kątem oryginalności pomysłu oraz walorów artystycznych.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5.      Osobą udzielającą wszelkich informacji oraz odpowiedzialną za organizację konkursu jest Katarzyna Fiećko (tel. 697992059).

 § 6. Nagrody

1.      Organizator zapewnia uczestnikom Konkursu nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

2.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.spoleczna.olecko.edu.pl w terminie do 2 czerwca 2010 r.

3.        Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2010 r. Organizator powiadomi pisemnie szkoły o programie tej uroczystości.

 Dyrektor Zespołu Szkół STO w Olecku

Waldemar Snarski

Regulamin konkursu (plik doc)

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku