Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...
 
 
 

       

 

Szkoła podstawowa

Nasze atuty:

punktor

mała liczebność uczniów w klasach;

punktor

obowiązkowy język obcy – język angielski;

punktor

rozszerzona ilość godzin z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski;

punktor

zajęcia wychowania fizycznego na siłowni, sali gimnastycznej, aerobik;

punktor

indywidualne podejście do każdego ucznia;

punktor

stały dostęp do sali komputerowej i internetu;

punktor

dodatkowe zajęcia uzupełniające;

punktor

lekcje gry w szachy;

punktor

koła artystyczne, hobbystyczne, przedmiotowe w zależności od zainteresowań uczniów;

punktor

wyjazdy edukacyjne oraz krajoznawcze;

punktor

bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.


Sprawdzian  

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w pięciu obszarach umiejętności:
- czytania
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywają  się one w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl i okręgowych komisji egzaminacyjnych -  www.oke.lomza.com.pl;

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu  lub egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie w kwietniu, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu.

Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia /słuchacza/. Sprawdzian trwa 60 minut, a dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30minut. Maksymalnie ze sprawdzianu uczeń może uzyskać 40 punktów. Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 10 kwietnia 2002 roku został po raz pierwszy przeprowadzony ogólnopolski sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej jest diagnozą, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie otaczającej go rzeczywistości oraz czy jest przygotowany do edukacji w gimnazjum. Diagnoza ta  dostarcza istotnych informacji dla ucznia i jego rodziców, szkoły podstawowej, której uczeń staje się absolwentem oraz dla gimnazjum, czyli szkoły, będącej kolejnym etapem edukacyjnym, która będzie odpowiadała za jego dalszą edukację.

 

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku