Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 

       

 

Samorząd Uczniowski

 


Samorząd uczniowski,
demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej.

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty. Należy do niego:

a) prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,

b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d) w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

f) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

Struktura organizacyjna samorządów uczniowskich zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne bowiem nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, że “zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”.
 

Opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku