Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 

       

 

Gimnazjum

Nasze atuty:

punktor

mała liczebność uczniów w klasach;

punktor

dwa obowiązkowe języki obce – język angielski, język niemiecki;

punktor

rozszerzona ilość godzin z przedmiotów: język polski, matematyka, chemia, biologia, 
język angielski;

punktor

zajęcia wychowania fizycznego na siłowni, sali gimnastycznej, aerobik;

punktor

indywidualne podejście do każdego ucznia;

punktor

repetytoria przygotowujące do egzaminów;

punktor

stały dostęp do sali komputerowej i internetu;

punktor

dodatkowe zajęcia uzupełniające;

punktor

lekcje gry w szachy;

punktor

koła artystyczne, hobbystyczne, przedmiotowe w zależności od zainteresowań uczniów;

punktor

wyjazdy edukacyjne oraz krajoznawcze;

punktor

bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.


Egzamin gimnazjalny
 

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Obejmuje on:
 
punktor w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; 
punktor w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
punktor w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń lub jego rodzice odbierają to zaświadczenie w szkole.

W trzech kolejnych latach szkolnych wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części  egzaminu.

Podstawowym źródłem wiedzy o sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym są  Informatory, których  adresatami są  przede wszystkim uczniowie. Tekst informatora dostępny jest na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Rozwiązany przez ucznia arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany i oceniany przez przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, wpisanych do ewidencji. Wynik sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. Wynik sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów gromadzone w bazach danych przez kolejne lata stanowią cenny materiał empiryczny, przydatny do systematycznej ewaluacji najważniejszych kierunków zmian w edukacji. Pomagają one weryfikować programy nauczania, sprzyjają wprowadzaniu skuteczniejszych metod nauczania, a w efekcie mają wpływ na poprawę jakości kształcenia.

 

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku